boton_volverasarau

PRINCIPIS


PRINCIPIS RECTORS

 

Gestió ètica

Promocionem la transparència econòmica i la utilització òptima i responsable dels recursos que generem. Posem a disposició dels socis, tota la informació rellevant de la gestió de l’entitat i de la distribució dels nostres recursos econòmics.

 

El creixement de la infraestructura de l’entitat és fruit de la incorporació de nous voluntaris i col•laboracions d’empreses externes. Aquesta política ens permet minimitzar les despeses estructurals i garantir que la gran majoria dels recursos econòmics de l’entitat es destinin a desenvolupar les activitats de les quals els participants es beneficien de forma directa.

 

Qualitat

El criteri de qualitat de Saräu s’avalua segons el grau de satisfacció dels participants de les activitats. Treballem per garantir que les propostes resultin significatives, atractives i que responguin a les expectatives i interessos dels nostres beneficiaris.

 

Pluralisme

Fomentem l’horitzontalitat organitzativa i estimulem la participació activa dels membres en la presa de decisions de l’associació. Generem un moviment cooperatiu de construcció que representi a la ciutadania, que agrupi i impliqui al conjunt dels agents socials sense relacions jeràrquiques.

 

Sostenibilitat

A Saräu tenim una política de reducció dels residus, de recollida selectiva i d’utilització de materials respectuosos. L’Associació es compromet amb la millora de les condicions mediambientals, promovent una comunicació sostenible, el reciclatge i l’optimització dels recursos, per això totes les impressions es realitzen en paper i tinta ecològica.

 

 

PRINCIPIS METODOLÒGICS

 

Universalitat

Dissenyem propostes inclusives i accessibles on tothom pot gaudir fins on ho decideixi segons les seves possibilitats. Atenem a totes les persones sense fer cap tipus de distinció perquè pretenem generar espais de convivència i de relació on es respecti i es valori la diversitat.

 

Autodetergestionomia:

Creiem en la llibertat individual i la capacitat de decisió dels individus sobre els aspectes que afecten directament a la pròpia persona. Promocionem l’autodeterminació i el protagonisme de les persones per establir un projecte de vida independent que potenciï l’ autonomia personal i l’autogestió del temps lliure.

 

Treball en xarxa

Establim relacions de confiança i cooperació entre entitats promovent la cultura del diàleg i l’ajuda mútua. Així formem una xarxa activa, solidaria i dinàmica de persones i entitats que compartim la visió de millora de les oportunitats al territori.

 

Les nostres aliances i col•laboracions amplien la nostra visió, multipliquen els recursos i augmenta la influència de les nostres accions en la comunitat.

end faq